Trường hợp có 1 miếng bánh mà chúng nó thi đua nhau để dành ăn cái miếng bánh đó không may thằng ăn nhiều thằng ăn ít hoặc chia nhau ăn mà chia nhau không đồng đều rồi chúng nó lại đánh nhau cắn nhau

Trường hợp có 1 miếng bánh mà chúng nó thi đua nhau để dành ăn cái miếng bánh đó, không may thằng ăn nhiều thằng ăn ít hoặc chia nhau ăn mà chia nhau không đồng đều, rồi chúng nó lại đánh nhau, cắn... Read More