Monthly Archives: March 2016

Lạc tiên

Lạc tiên (Passiíiora toetida L) thuộc họ Lạc tiên (Pạssiíloraceae) tên khác là chùm bao, dây nhãn lổng, dây lưới, mắm nêm, dây bầu đường, mò pỉ, mác quánh mon (Tày), co hổng tiên (Thái), tây phiên liên,... Read More