Monthly Archives: May 2018

___ THU

___ THU… …. MUỘN.! __ Chiều về thu mưa buồn lá đổ Giăng nối về ngập lá vàng rơi Nhớ thủa xưa cặp sách bồi hồi Chợt chống vắng chia tay bè bạn Giờ chiều thu lá vàng vẫn đổ Nhưng bây... Read More

___ THU

___ THU… …. MUỘN.! __ Chiều về thu mưa buồn lá đổ Giăng nối về ngập lá vàng rơi Nhớ thủa xưa cặp sách bồi hồi Chợt chống vắng chia tay bè bạn Giờ chiều thu lá vàng vẫn đổ Nhưng bây... Read More

___ THU

___ THU… …. MUỘN.! __ Chiều về thu mưa buồn lá đổ Giăng nối về ngập lá vàng rơi Nhớ thủa xưa cặp sách bồi hồi Chợt chống vắng chia tay bè bạn Giờ chiều thu lá vàng vẫn đổ Nhưng bây... Read More