Monthly Archives: May 2019

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn…..ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa. He he…. #Chả_cốm cứ để Héo lo, việc... Read More

Nơi góc nhỏ quê nhà yêu thương Julia Minh Khanh thông báo Sau một thời gian ấp ủ Julia và cộng sự đã hình thành phòng khám chuyên khoa nhi với những BS hàng đầu của Tp HCM từng công tác tại BV NĐ1 BVNĐ2 BVUB

Nơi góc nhỏ quê nhà yêu thương??? Julia Minh Khanh thông báo ! Sau một thời gian ấp ủ, Julia và cộng sự đã hình thành phòng khám chuyên khoa nhi với những BS hàng đầu của Tp HCM từng công tác tại BV NĐ1,... Read More

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn…..ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa. He he…. #Chả_cốm cứ để Héo lo, việc... Read More

Nơi góc nhỏ quê nhà yêu thương Julia Minh Khanh thông báo Sau một thời gian ấp ủ Julia và cộng sự đã hình thành phòng khám chuyên khoa nhi với những BS hàng đầu của Tp HCM từng công tác tại BV NĐ1 BVNĐ2 BVUB

Nơi góc nhỏ quê nhà yêu thương??? Julia Minh Khanh thông báo ! Sau một thời gian ấp ủ, Julia và cộng sự đã hình thành phòng khám chuyên khoa nhi với những BS hàng đầu của Tp HCM từng công tác tại BV NĐ1,... Read More

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn…..ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa. He he…. #Chả_cốm cứ để Héo lo, việc... Read More

Nơi góc nhỏ quê nhà yêu thương Julia Minh Khanh thông báo Sau một thời gian ấp ủ Julia và cộng sự đã hình thành phòng khám chuyên khoa nhi với những BS hàng đầu của Tp HCM từng công tác tại BV NĐ1 BVNĐ2 BVUB

Nơi góc nhỏ quê nhà yêu thương??? Julia Minh Khanh thông báo ! Sau một thời gian ấp ủ, Julia và cộng sự đã hình thành phòng khám chuyên khoa nhi với những BS hàng đầu của Tp HCM từng công tác tại BV NĐ1,... Read More

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn…..ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa. He he…. #Chả_cốm cứ để Héo lo, việc... Read More

Nơi góc nhỏ quê nhà yêu thương Julia Minh Khanh thông báo Sau một thời gian ấp ủ Julia và cộng sự đã hình thành phòng khám chuyên khoa nhi với những BS hàng đầu của Tp HCM từng công tác tại BV NĐ1 BVNĐ2 BVUB

Nơi góc nhỏ quê nhà yêu thương??? Julia Minh Khanh thông báo ! Sau một thời gian ấp ủ, Julia và cộng sự đã hình thành phòng khám chuyên khoa nhi với những BS hàng đầu của Tp HCM từng công tác tại BV NĐ1,... Read More

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa

Các cậu mua cốm mua thịt về làm lách ca lách cách mất thời gian mà tới khi ăn…..ko được như chả cốm nhà Héo bán thì tội quái gì phải tự làm nữa. He he…. #Chả_cốm cứ để Héo lo, việc... Read More