Xác định nguyên nhân tử vong của chị Đặng Thanh Thủy

LTS : Nhằm xác định nguyên nhân tử vong của chị Đặng Thanh Thủy, Bộ Y tế đã ra quyết định thành lập Hội đồng khoa học để tiến hành chẩn đoán hồi cứu trường hợp này.

Hội đồng bao gồm các chuyên gia về sản phụ khoa, lâm sàng và cận lâm sàng có uy tín thuộc dân y và quân y.

Kết luận cùa hội đồng là ý kiến tư vấn khoa học để Bộ y tế có căn cứ khi quyết định việc tiếp theo liên quan đến sự việc mà báo chí đã đề cập.

Báo Sức khỏe và Đời sống xin đăng nguyên văn công văn số 6161/STr ngày 27-7-1996 (tiếp công văn 5771/VP1 ngày 17-7-1996) gửi tới Văn phòng Chính phủ, để độc giả theo dõi.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 1996

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 17-7-1996 Bộ Y íế đã có công văn số 5771/VP1 bảo cáo nhanh Văn phòng Chính phủ về việc sản phụ Đặng Thanh Thủy tử vong tại Viện Bảo vệ bà mẹ trẻ sơ sinh ngày 15-7-1996. Bộ Y tê xin báo cáo ỉiêp về những việc dã giải quyết tiếp theo :

Ngày 20-7-1S96, Bộ Y tê dã có công vản yêu cầu Viện phải tiên hành kiêm thảo tử vong ngay báo cáo vê Bộ trước 25-7-1996 và giao cho Vụ Điêu trị, Thanh tra bộ, Vụ TCCB theo dõi và chi đạo Viện tien hành kiểm thảo tử vong. Chiều 22-7-1996 mới có đủ thành phân các cấp của Độ Nội vụ và Viện dể mở niêm phong hồ sơ bệnh án của sản phụ và sao chụp tài liệu làm cơ sở cho việc kiểm thảo tử vong.

Ngay chiều 23-7-1996 Viện đã tiến hành kiểm thảo tử vong có sự tham dự chỉ dạo của các Vụ Điều trị, Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ y tế. Trước tình hình công luận dưa tin xung quanh vê việc tử vong của sản phụ, ngày

24-7-1996 Bộ Y tê dã có vản bản yêu cầu Viện trả lời côn9 luận, gia dinh sản phụ và báo cáo Độ vê 04 vấn dề chính :

– Nguyên nhân tử vong.

– Phương pháp diều tri.

* Quá trình theo dõi sản phụ.

– Tinh thần thái độ phục vụ đối với sản phụ.

Ngày 24 • 25-7-1996, Viện dã báo cáo Bộ về việc kiểm thảo tử vong nhưng chỉ mới đề cập đến nguyên nhân tử vong là ‘tắc mạch ối”. Còn các vấn đề về tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ, quá trình điều trị sản phụ của những cán bộ nhân viên có liên quan thì Viện vẫn chưa có báo cáo cụ thể

Do có nhiều CBCNV tiên quan đến việc điều trị và cấp cứu sản phụ Đặng Thanh Thủy, nên ngày 25-7-1996 và 26-7-1996 sở Công an Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm liên tục vào Viện để điều tra, thẩm vấn từng cán bộ y tế có liên quan. Vì vậy Viện chưa tiến hành kiểm điểm từng cá nhân đúng thời gian theo yêu cầu của Bộ y tế.

Ngày 26-7-1996 Bộ Y tế lại có văn bản yêu cầu Viện tiến hành hoàn thiện kiểm thảo để báo cáo Bộ. Cả ngày 27-7-1996 viện tiếp tục họp để kiểm thảo tử vong theo dúng quy định của Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng đã thành lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong và quá trinh điều trị, cấp cứu sản phụ.

Ngày 27-7-1996 Bộ Y tể có công văn nhắc nhở Viện cần tiếp tục kiêm thảo tử vong và làm tốt công tác ổn định tư tương, phục vụ người bệnh, đề phòng các sai sót có thể xảy ra làm ảnh hường đến sức khỏe của người bệnh và yêu cầu lãnh đạo Viện, các đồng chí CBCNV có liên quan đên sự việc trên không đi công tác xa, thường xuyên có mặt tại Viện đề giải quyết các công việc khi có yêu cầu. Đồng thời có công văn gửi sờ Công an thành phố Hà Nội, Cộng an quận Hoàn Kiêm thành phố Hà Nội, đề nghị giúp đỡ Viện trong công tác ổn định trật tự, an ninh, tạo điều kiện để Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ Y tế sẽ tỉếp tực báo cáo lên Văn phòng Chính phủ khi có kết luận đầy đủ của Viện Bảo Vệ Bà Mẹ Trẻ Sơ Sinh và Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế.

K.T. Bộ trưởng Bộ Y tế Thứ trưởng

PGS.PTS LÊ VÂN TRUYỀN _SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *