Biên bản họp

Biên bản họp

Họp lãnh đạo Bộ với các vụ chúc năng để xem xét kỷ luật đối với cán bộ của Viện BVBM và TSS có liên quan đến việc tử vong của sản phụ Đặng Thanh Thủy

I Căn cứ vào kết luận của Hội đồng chuyên món ngáy 4 8 1996 đối chiếu với quy chế chuyên môn mà Bộ đã ban hành, PTS Trần Thu Thúy. Vụ trưởng Vụ Điều trị báo cáo về việc thực hiện chế độ chuyên môn công tác bệnh viện ban hành theo quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế số 266/ BYT-QĐ ngày 1 4.1988 đối với Bs.Chu, Bs Thải, Bs.Quý, nữ hộ sinh Hảo, Lan, Tú Anh, Vân trong quá trình điều trị, cấp cứu sản phu Đặng Thanh Thúy.

(Có báo cáo kèm theo)

II. DS. Hoàng Thị Sáu. Phó Vụ trường Vụ TCCB đọc báo cáo của Viện vế để nghị hình thức kỷ luật dối với Bs Chu, Bs.Thái, Bs.Quý, 4 nữ hộ sinh và ý kiến đề xuất cúa Vụ TCCB về hình thức kỷ luật đối với tùng càn bộ nêu trên. (Có báo cáo kèm theo)

III.Sau khi nghe hai báo cáo trên, Hội nghị đã thảo luận và xem xét từng trường hợp. Sau khi thảo luận Hội nghị đã nhất trí như sau .

A về hinh thức kỷ luật

1 BS.lê Thị Chu:

1.1 Khuyết đìểm

• Chưa thực hiện đúng quy định vế chế độ bệnh án, chế độ làm khi tiếp xúc bệnh nhân ban hành theo Quyết định số 266/ BYT-QĐ ngày 1 4.1988

– Chưa thực hiện đầy đủ chức trách của một Phó trưởng Khoa được giao quyền phụ trách khoa.

1. 2. Hình thức kỷ luật;

– Đề nghị cách chức Phó trưởng Khoa sản I.

2-BS. Lê Thiên Thái:

2 1 Khuyết điếm:

* Chưa thực hiện đúng quy định vế chẽ độ chẩn đoán, làm bệnh án, kê đơn, chế độ Iheo dõi bệnh nhân và chế độ hội chẩn ban hành kèm theo Quyết định số 266/ BYT-QĐ ngáy 1 4 1988

– Do trinh độ chuyên môn kém nên chưa tiên lượng được khả năng diễn biến của người bệnh

2.2 Hình thức kỷ luật

– Đề nghị chuyến làm việc khác không liên quan đến công tác chuyên môn kỹ thuật

3.BS Phan Văn Quý;

3.1 .Khuyết điểm:

– Không thực hiện đúng quy định về chế độ bệnh án ban hành theo Quyết định sỏ 266/BYT-QĐ ngày 1.4.1988

* Bệnh nhân đang trong tình trạng có diễn biến bất thường nhưng không mời hội chấn kịp thời.

3.2. Hình thức ký luật:

* Đề nghị cách chức Phó trưởng Phòng kế hoạch tống hợp.

4.Nữ hộ sinh Mai Thị Hảo:

4.1. Khuyết điểm:

– Chưa thực hiện dúng quy định của chê độ thường trực về nhiệm vụ của y tá trục.

– Khi bệnh nhân có diễn biến bất thường đã ghi vào trong phiếu theo dõi mời bác sĩ phòng đến khám nhưng trong hồ sơ không ghi ý kiến của bác sĩ phòng.

4.2. Hình thức kỷ luật:

– Đề nghị cảnh cáo.

5.Nữ hộ sinh: Phạm Thị Lan, Tú Anh

và nữ hộ sinh Vân:

5.1 Khuyết điếm

– Chưa thực hiện đúng qui đinh của chế độ thường trực về nhiệm vụ cua y tá trực ban hành theo Quyét định sô 266/BYT-QĐ ngày 141988

5.2 Hình thức kỷ luật:

Để nghị khiến trách.

B.Đề nghị Ban giám đốc Viện tiến hành xứ lý hình thức kỷ luật đối với BS.Chu, BS.Thái, BS Quỷ và 4 nữ hộ sinh, đóng thời phải tiếp tục việc kiểm điểm về vai trò trách nhiệm của các cán bộ trên trong việc thực hiện các quy chế về chuyên môn kỹ thuât mà Bộ đã ban hành

c. Vụ việc xảy ra tại Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh có liên quan tới việc tử vong của sản phụ Đặng Thanh Thủy sẽ dược thông báo trong toàn ngành để rút kinh nghiệm trong việc phục vụ và chăm sóc người bệnh tốt hơn

D.Ban giám đốc Viện phải chấn chỉnh lại các hoạt động của Viện theo đúng qui dinh về chuyên môn kỹ thuật và các chế định chuyên môn công tác bệnh viện, đổng thời tố chức cho cán bộ của Viện học tập các quy chế lên để bảo đảm việc thực hiện một cách nghiêm túc và tự giác.

E. Giao cho Vụ TCCB, Vụ Điều trị và Thanh tra Bộ theo dõi đôn đốc và hướng dẫn Viện trong việc tổ chức thực hiện các điểm nêu ở mục A.B.C phần III trên đây.

Chủ trì hội nghị: PGS. LÈ NGỌC TRỌNG, Thứ truớng Bộ y tế (đã ký)

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *