Bên thềm quốc hội

Bên thềm quốc hội
Chúng tôi tán thành giải pháp thứ ba của Chính phủ:

Nhà nước và nhân dân hợp lực cùng giải quyết vấn đề giáo dục và y tế

Trong giờ giai lao, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, Tổng bí thư Đổ Mười đã nhấn mạnh: Con người là tài nguyên quí nhất của xã hội”

Sức khỏe lả vốn quí nhất của mỗi người, mỗi gia đinh, mỗi quốc gia và là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc. Trong chiến lược phát triển- kinh tế xã hội, các đại biểu Quốc hội đề cập rất nhiều đến công tác y tế. Phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống có dịp tiếp xúc với một số đại biếu miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi mà y tế đang và sẽ được chú trọng, đẩu tư. Dưới đây là ý kiến của hai đại biểu đề cập đến nhiều vấn đề bức xúc của y tế

Đại biểu Đoàn Bích Liên (Lâm Đồng) • thầy thuốc ưu tú, giấm đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng:

Quốc hộị tiến hành kỳ họp thú X với rất nhiều nội dung quan trọng, cứ tri các dân tộc tính Lâm Đồng nói riêng, cử tri cả nước nói chung là rất quan tâm đến các nghị quyết của Quốc hội kỳ này. Chúng tôi tán thành giải pháp thứ ba với nội dung “Nhà nước và nhân dân hợp lực phát triến giáo dục và y tế” mà Chính phủ đề ra trong nhiệm vụ kinh tế xã hội từ nay đến năm 2000. Chúng tôi có suy nghĩ Nội dung Nghị đinh 95/CP đã bao hàm rõ chú trương, ý nghĩa vá sự quan tâm của Đảng Quốc hội và Chính phủ đối với việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Chúng tôi cũng đã đề nghị Quốc hội cần phải đầu tu, nghiên cứu thêm về biện pháp hướng dân triến khai Nghị định 95/CP cho sâu rộng hơn trước, về ván đề đầu tư tập trung có trọng điểm cho ba bệnh viện lợn Việt Đức, Bạch Mai, Hữu Nghị trong Chương trình quốc gia 1996*2000 là đúng và hợp lý, son§ ©hung lỏi củng bàn khoán vé ngan sách đâu tư cho ba bệnh viện theo chương trình có liên quan gì đến dự toán ngân sách 1997 cho ngành y tế không?

(Xem tiếp trang 161)

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *