Viện phí

Viện phí mỗi quan tâm của mỗi người
PTS. LÊ ĐỨC CHÍNH

Viện phí không chỉ là mối quan tâm của mỗi người bệnh mà còn là mối quan tâm của bệnh viện để cân đối thu chi, bảo đảm công bằng và hiệu quả trong khám chữa bệnh.

Tìm hiếu vấn đề viện phí là cần thiết, từ đó có thể đưa ra lời giải khoa học cho việc thu viện phí như thế nào là đúng, là chấp nhận được đốỉ vói mỗi thành phần xã hội tại các tuyến bệnh viện khác nhau.

Truớc tiên chúng ta hãy làm quen với các loại vốn đầu tư các loại chi phí, các loại dịch vụ, giá dịch vụ. phương pháp tính toán và xử lý giá với các thành phần xã hội

Vốn đầu tư, vốn thường xuyên:

Vốn đầu tư là kinh phí sứ dụng dài hạn trên một hàm (bao gồm các nhà cửa xây dựng, bất động sản nội thất, trang thiết bị vật tư y học, thông dụng, tin học, đào tạo cơ bản nhân viên và những khoản dự trữ trước cho kế hoạch đầu tư phát triển BV trong tương lai)

Vốn đầu tư thường xuyên do nhà nước cung cấp, nếu là BV Nhà nướcc và do tổ chức cá nhân hay cổ phần cung  cấp nếu là BV tư nhân hay liên doanh. Các vốn đó nhiều hạy ít tùy theó mức độ qui mô và phân hạng kỹ thuật BV.

Chi phí trực tỉếp – gián tiếp

– Chi phí trực tiếp gắn liền với một hoạt động hay một can thiệp điều trị cho một người bệnh hay một thủ thuật riêng biệt được tính trực tiếp cho việc sử dụng thuốc, dịch truyền, máu, xét nghiêm, thàm đò chẩn đoán hình, vật tư y học tiêu hao, các dịch vụ vận hành kỹ thuật y học như phòng mô. phòng đẻ. cấp cứu, trực tiệt khuẩn, xử lý chất thải và các dịch vụ ăn ở, sinh hoạt của người bệnh.

– Chi phí gián tiếp là các chi phí phải tính toán qua trung gian và được phân phôi kế toán vào hoạt động của các đơn vị trong BV (bao gồm lương nhân viên, cóng vụ phí, hao mòn bất động sản và trang thiết bị sử dụng)

Các loại dịch vụ BV chia thành hai loại;

* Dịch vụ y học là các dịch vụ liên quan đến chấn đoán, điều trị, phẫụ thuật, theo dõi và chăm sóc người bệnh. Các dịch vụ này giống nhau với người bệnh và bài bệnh.

– Dịch vụ ngoài y học còn gọi là dich vụ “khách sạn” bao gổm tiêu chuấn ăn, ở, sinh hoạt của người bệnh trong khi nằm viện Tiêu chuẩn ăn có thể cao hơn. phòng nằm điều trị có tiện nghi đầy đủ cao cấp hơn và một giường riêng biệt.

Gỉá dịch vụ:

Giá trực tiếp tinh các chi phí trục tiếp. Đối chiếu với Nghị định 95/CP và Thông tư liên bộ 14/TTLB. thì một lần viện phí chưa tính đến vật tư y học tiéu hao nhò như tẩy uế, tỉệt khuẩn , dây truyền dịch… đặc biệt Ịà những vật tư tỉêu hao phẫu thuật như màng lọc máu ngoàỉ thận, ổ khớp van tim…, các dịch vụ vận hành kỹ thuật y học, những dịch vụ ăn ở, sinh hoạt của người bệnh..

Quá gián tiếp tính các chi phí gián tiếp. Một phân viện phí chưa tính đến lương nhân viên, công

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *