Vacxin- Cuộc đua tranh trên thị trường quốc tế

Chọn nhầm định hướng trong việc đưa ra thị trường loại vacxin chống bệnh viêm gan B, Paster Mérieux (Pháp) mất vị trí dẫn đầu thế giới, nhường chỗ cho Smith Kline – Beecham (người Anh) Được IPP mời cứu trợ, năm 1976 tham gia một phần nhỏ rồi năm 1981 giữ vị tri đa số trong nguồn vốn của IPP. Viện Mérieux và Rhỏne – Poulenc là cổ đông thương lượng với Viện Pasteur không đạt kết quả. đã kêu kiện với chính quyến đã xây ra cuộc chiến tranh trong nhà về các vacxin. Năm 1985. các bên thưc hiện hòa giài, IPP phản làm hai: phần các vacxin bán đầu Viện Mériuex nắm 51 %, Viện Pasteur còn giữ 49%; Năm 1989, qui về một mối gọi là Pasteur-Mérieux với số vốn 100% do Rhône-Poiienc kiểm soát, Viện Pasteur không còn có lợi ích nào trong công ty ấy. Viện Paetuer-Mérieuy mua công ty Comaught của Canada, trong một số nặm đã vượt lên dan đầu thê giới trên thị trường các vacxin. Phần các sân phảm dùng vào việc chẩn đoán phát hiện các bệnh nhự ung thư. viêm gan.v.v… được gọi là Pasteur Diag-nostic, do hãng Sanofi kiểm soát.

Viện Pasteur chính thức tuyên bố bằng lòng với sự phần nhiệm mới thu được từ các nhà công nghiệp về các kết qua nghiên cứu cua viện tàng gấp ba lần, đưa tỷ trọng số tiền ấy từ 11 % lên 23% trong ngân sách của viện.

Quan hệ giữa Sanoíi và Viện Pasteur dường như hòa hợp tốt. Hai bên cùng theo đuối chung các nghiên cứu nhất là cộng tác nhằm cai thiện các trấc nghiệm phục vụ cho việc phát hiện bệnh AIDS.Trong doanh sô 1,5 tỷ tràng do Sanoli thực hiện về các sán phấm dùng trong việc chẩn đoán, hiện các bệnh nhự ung thư. viêm gan.v.v… được gọi là Pasteur Diag-nostic, do hãng Sanofi kiểm soát.

 

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *