Mỗi sáng ở Châu Phi một con linh dương thức dậy

Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất nếu không muốn bị giết.
Mỗi sáng, một con sư tử thức dậy, nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói.
Điều quan trọng không phải ở chỗ bạn là sư tử hay linh dương.
Khi Mặt Trời mọc, bạn hãy bắt đầu chạy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *