Điều tâm niệm thứ năm trong Mười điều tâm niệm được trích từ sách Bảo Vương Tam muội Niệm Phật Trực Chỉ 寶王三昧念佛直指 nói rằng Mưu sự bất cầu dị thành 謀事不求易成 và giải thích là Sự dị thành tắc chí thành khinh mạn 事易成則志成輕慢 Cả hai câu này được Hòa thượng Trí Quang gồm chung để dịch thành một ý là Việc làm đừng mong dễ thành vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo

Điều tâm niệm thứ năm trong Mười điều tâm niệm được trích từ sách Bảo Vương Tam-muội Niệm Phật Trực Chỉ (寶王三昧念佛直指) nói rằng: Mưu sự bất cầu dị thành (謀事不求易成), và giải thích là: Sự dị thành tắc chí thành khinh mạn (事易成則志成輕慢).
Cả hai câu này được Hòa thượng Trí Quang gồm chung để dịch thành một ý là: “Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo.”
Chữ mưu (謀) trong Hán văn mang nghĩa là tính toán, sắp xếp, lên kế hoạch trước để thực hiện một điều gì. Vì thế, lời khuyên ở đây là một sự chuẩn bị tâm lý trước khi vào việc. Chúng ta đều biết, một tâm lý được chuẩn bị tốt có thể góp phần đáng kể cho thành công của sự việc. Có thể hiểu ý điều tâm niệm thứ năm này là: “Mưu tính sự việc không mong dễ thành, vì việc dễ thành ắt chí hướng thành khinh mạn.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *