Tĩnh tuyệt đối để tạo ra tông giọng trầm và giọng nói tụ khí đan điền năng lượng

Tĩnh tuyệt đối để tạo ra tông giọng trầm và giọng nói tụ khí đan điền năng lượng. Khí vô hình, nhưng khí chẳng vô tình! Xin trả lại toàn bộ những điều tôi tìm ra, những kỹ thuật hiện tại tôi sở hữu cho toàn bộ học viên thực hành chuyên sâu Làm chủ giọng nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *