Quan Âm cư u khô Khi nào gặp chuyện gấp trì thầm bài này

Quan Âm cứu khổ.
(Khi nào gặp chuyện gấp trì thầm bài này)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng đại linh cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát (ba lần)
Đát chỉ đá
Án dà la phạt đá, dà la phạt đá
La dà phạt đá, la dà phạt đá
Sa ha
Thiên la thần.. Địa la thần
Nhân ly nạn, nạn ly nhân
Nhất thiết tai ương hóa vi trần
———
Đọc thầm khi thấy bất An nhé các bạn
Cầu chúc an lành đến với mọi người
MP
———

2 thoughts on “Quan Âm cư u khô Khi nào gặp chuyện gấp trì thầm bài này

  1. Quế Hương

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng đại linh cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát

    Reply
  2. Tutru Nguyen

    Con đau hay cha mẹ đau Với tình yêu thương chân thành Bày hương án trước sân Ba ly nước.. Không có bông không sao Thấp ba cây nhang.. 1/ Dùng chuỗi 21 hạt 2/ Không có chuỗi dùng hai cái chén.. Lụm 21 viên gạch, trì một bài gọi là một biến, hai mươi mốt biến bằng hai mươi mốt bài ..Khuya 12 giờ Thành tâm quỳ lạy Phật. (Ba lạy)Trước đọc bài dâng hương -DÂNG HƯƠNG Giới hương định hương giữ huệ hương Giải thoát giải thoát tri kiến hương Quang minh dâng đài biến pháp giới Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương -Kính bạch chư Phật mười phương Kính bạch Đức Quán Thế Âm Kính bạch chư tôn Bồ Tát.. Thanh tịnh đại Hải chúng Bồ Tát. (khấn tên người trì.. )Con tên.. Tuổi.. Pháp danh.. Hôm nay con xin đọc hai mươi mốt Biến chú Quán Âm để xin hồi hướng cho người thân của con.. Tên.. Tuổi.. Pháp danh.. Vượt qua khổ nạn này, và con xin hồ hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương, kẻ âm được siêu người dương thanh thới cùng nghiệp qua nạn khỏi Tật bịnh tai ách tiêu trừ Thiện căn tăng trưởng Phước huệ trang nghiêm .. Sở nguyện tùy tâm thành vô thượng đạo .. Xin ơn trên chư Phật chứng minh –

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *