Công văn số 124/YT-TT

Công văn số 124/YT-TT của Sở y tế Hà Tĩnh
 
Ngày 24 tháng 4 năm 1997 Kính gửi: Hộp THƯ TRUYỀN HÌNH – ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM Sở y tế Hà Tĩnh đã nhận được thư và điện của Hộp thư truyền Hình – Đài truyền hình Việt Nam đề nghị cung cấp thông tin về vụ việc khiếu kiện của BS. Võ Giao. Sự việc đó, đến nay BS. Võ Giao vẫn chưa thỏa thuận. Trước yêu cầu trên, sở y tế Hả Tĩnh xin trình bày những ý mà chúng tôi nắm được. Việc khiếu nại của BS. Võ Giao gồm 2 vấn đề chính:
 
1. quyết định của UBND huyện Hương Sơn để BS Võ Giao thôi giữ chức phó giám đốc Trung tâm y tế (TTYT) Hương Sơn, chờ UBND huyện và sở y tế sắp xếp, bố trí cống tác khác.
 
2. Lá đơn đề ngày 22/7/1991 của BS. Bùi Thanh Tịnh gửi các cơ quan của tỉnh Nghệ Tĩnh và huyện Hương Sơn tố cáo về ‘một vụ mưu sát giám đốc".
 
Hai việc trên đều là những vụ thuộc thẩm quyến của Thanh tra nhà nước cấp tỉnh và của các cơ quan điều tra, tư pháp. Nhưng vì việc diễn ra trong ngành, nên sở y tế và Thanh tra y tế Hà Tĩnh cần nhận đươc trách nhiệm phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân để gỡ đúng các mắc mớ giữa các bên ngay từ đầu, mặc dù lúc đó vừa tách tỉnh với bao bề bộn công tác. Sau đó chúng ta vẫn tiếp tục làm trung gian với các cấp, các ngành, cơ quan thông tin có ý kiến tìm hiểu, trao đổi vì sự không nhận công tác, cứ liên tục gửi đơn thư… của BS. Giao
 
II – Khối lượng công việc của các cấp, các ngành, các đoàn thanh tra can thiệp vào việc này khá nhiều – thể hiện qua các văn ảan. Sở y tế Hà Tĩnh đã lưu giữ, phân ra 15 toại (xem phụ lục)
 
III- Qua các văn bản được nghiên cứu trên, chúng tôi thấy:
 
1 – Việc ra quyết định số 64/QĐ-UB ngày 29/7/1991 của Chủ lịch UĐND huyện Hương Sơn là có căn cứ vào tình hình nội bộ y tế Huơng Sơn truớc dó, nhất là khi sang đẳu năm 1990 và những tháng thượng bán niên 1991, tiếp theo, ngày 14/10/1991, chủ tịch U8ND huyện Huong Sơn dã bố trí BS. Võ Giao sang công tác tại Ban dân số – KHHGĐ huyện bằng quyết dinh số 1Ơ7/QĐ-UB.
 
2- Nguyên cớ để BS. Võ Giao khóng thực hiện các quyết định trên lả tá đòn tố cáo cùa BS Bii Thanh Tịnh. Lá dơn đó chỉ gùi các cơ quan lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan pháp luật (?) trách nhiệm xác minh hư – thực trong lá đơn này là của các cơ quan điếu tra. Việc này Công an huyện Hương Sơn và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản trả lời, kết luận (2/12/1991 và 10/3/1994).
 
3- truớc tình hình không ổn như trên, sau khi cử các đoán làm việc cụ thể, sở y tế Hà Tĩnh đã thống nhất điều động BS. Võ Giao về bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh bằng quyết định 108/QĐ-SYT ngày 29/ 11/1991, mặc dù lúc đó sở y tế Hà Tĩnh không quản tý toàn ngành như sau ngày 1/7/1992
 
Ở thời điểm này, nhiều người có thiện chí bàn bạc, nhung BS. Võ Giao vẫn giữ ý riêng mình, không chấp nhận cách bố trí của sở y tế Hà Tĩnh. Để BS. Võ Giao không sai sót thâm, các đồng nghiệp đề xuất BS Võ Giao cứ làm việc theo sắp xếp của tổ chức, còn quyền khiếu nại "bị vu cáo" vẫn còn bỏ ngỏ, có thể cứ trình bày…
 
Từ 1992,1993,1994 chúng tôi đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tập trung làm việc. Nếu đợt để nắm lại vấn đề một cách có hệ thống. Trên cơ sở đó, đế có kết luận giải quyết dứt điểm, UBND Hà Tĩnh đã tổ chức một cuộc họp gồm các cấp, liên ngành ngày 28/4/1994, Kết quả cuộc họp được thông báo bằng văn bản số 113/UB-TB ngày 8/6/1004 cùa UBND tỉnh Hà Tĩnh Nội dung thông báo đó khẳng định việc bố trí tại công tác cho bác sĩ Võ Giao từ tháng 7/1991 là đúng
 
Thực hiện thông báo trên sở chúng tôi đã có thăm dò và gửi các văn bản nhắc lại để bác sỉ Võ Giao thực hiện quyết định 106/QD’SYT ngày 2-11-1001 Nhưng tất cả các việc trên đều bị bác sĩ Võ Giao từ chối. 
 
Sức khỏe và đời sống năm 1997
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *