Tổng công ty dược Việt Nam tiếp tục tăng trưởng

Năm qua, mặc dù có nhiều khó khản do thiên tai, do tác động của cuộc khuna hoảng kinh tê tài chính’trong khu vực và trên thê giới, Tồng công ty dược Việt Nam vẫn hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước, giữ vững nhịp độ tăng trường khá Tổng doanh thu toàn tổng còng ty đạt 2.815 ty đồng, vượt mức kế hoạch (KH) 19,2%, tăng hơn nàm 1997: 37,6%. Trong đó: sán xuất vượt mức KH 6%, so với nàm 1997, táng 20%; kinh doanh vuọl mức KH: 24%, so với năm 1997 tàng 45%; xuất khâu vượt mức KH. 12% so với năm 1997 tàng 173o; nhập khẩu vươt mức KH: 32,7%, so với nàm 1997 tăng 46%; nộp ngàn sách được 99 tỷ đồng, vượt mức KH 44%, so với nàm năm 1997 tầnạ 58%; lãi 28 tý đổng, vượt mức KH 26%, so với nám 1997 tàng 17%. Thu nhập binh quân theo đầu người: 1.110.000 đồng/tháng, so với năm 1997 tăng 7%. Mức độ tâng trưởng trên một số chỉ tiêu chính, trong thời gian 3 nàm 1996, 1997,1998 là đáng mừng; Doanh thu sán xuất Doanh thu kinh doanh Xuất khẩu Nộp ngân sách lãi thực hiện

 
Những nỗ lực của từng công ty thảnh viên vì chất lượng, hiệu quả chẳng những phục vụ kịp thời các nhiệm vụ írọng^tâm của ngành: đáp ứng được tương đối đầy đủ các nhu cầu thuốc cho Gỏng tác phòng chống dịch, phòng chống thảm họa, phòng chữa bệnh, bồi dưỡng vả nâng cao sức khỏe, nhu cầu của các chương trình mục tiêu của ngành; giữ vững được vai trò chú đạo trong cung ứng thuốc cho các chương tình chống lao, chống sốt rét, phòng chống bướu cổ,… các chương trình hỗ trợ y tế quốc gia, và cả các chương trình ngoài ngành ỵ tế như cung ứng thuốc cho uỷ ban QGDSKHHGĐ, đám báo đú lượng dự trữ thuốc cần thiết, các b\ệt dược quỳ hiếm, các cơ số thuốc phục vụ cho phóng chống dịch bệnh, thiên tai và các nhu cáu đột xuất khác với táng trị giá; 63 tỷ đóng mả còn nộp lải cho Nhà nước, báo đám được việc làm vả ổn định cuộc sống của CNVC trong toàn tổng công ty được chưa thật vững chắc, trong kinh cỉoanh xuất nhập khẩu còn tiềm ấn những yêu tỏ chưa ổn định. Các hoạt động đầu tư phát triển, phương án sàn phẩm vả thay thê hàng nhập khấu, mở rộng xuất khẩu, mớ rộng thị trường nội địa (trong đó có vũng núi, vùng sâu vùng xa, khu vực Tày Nguyên và miền núi phía Bẳc), phát triển vùng trống dược liệu, hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ . tuy được triện khai đồng bộ song còn chậm, chưa phát huy được đầy đu sức mạnh tồng hợp là tích tụ, tập trung các nguồn lực, chuyên môn hóa, hợp tác hóa. sản phẩm xuất khẩu nghèo nàn, đơn điệu chưa đú nàng lực cạnh tranh, hoạt động cung ứng, phản phôi thuốc còn thú công, lạc hậu. Những hạn chế. trở ngại trên cần sớm được khấc phục tạo điều kiện ổn đinh, tăng trưởng và phát triển trong toàn tổng công ty và mỗi doanh nghiệp thành viên.
 
TH
Báo sức khỏe và đời sống năm 1999
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *